Bảo hiểm là gì?

0

Là một sự thoả thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay một tổ chức(Người tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng góp một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một tổ chức khác (Người bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về khoản bồi thường hoặc chi trả khi có sự kiện bảo hiểm qui định trong hợp đồng

Bạn cũng có thể thích