Bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng và Lắp đặt

0

Điều 11. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đối tượng bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

“Nghị định Số: 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ v/v QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG có hiệu lực thi hành từ 10/02/2016” :

Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

a) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

b) Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015-NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

c) Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam như:

  • Xây dựng thủy điện
  • Xây dựng nhà ở (Chung cư, nhà tư nhân…..)
  • Xây dựng văn phòng
  • Xây dựng nhà xưởng….

Phạm vi Bảo hiểm

PHẦN I – TỔN THẤT VẬT CHẤT

là giá trị của toàn bộ công trình (Nhân công, vật liệu…….)- không bao gồm giá trị đất và các loại khác

Trong phần này Bảo Hiểmthoả thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong Phụ lục hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây và với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, thì Bảo Hiểmsẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sửa chữa, thay thế (tùy Bảo Hiểmlựa chọn), mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong Phụ lục sẽ không vượt quá số tiền tương ứng với hạng mục đó và đối với mỗi sự cố sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường đó và tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm ở phần này theo quy định trong Phụ lục.

Bảo Hiểm cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó phải được quy định riêng trong Phụ lục

PHẦN II – TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

Thông thường mức trách nhiệm sẽ không vượt quá 50% giá trị Công trình.

Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong Phụ lục, Bảo Hiểmsẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây:

  1. a) thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không)
  2. b) tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc bên thứ ba,

xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I, tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường và trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong Đơn bảo hiểm này, Bảo Hiểmsẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:

  1. a) tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, và
  2. b) tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm,

luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của Bảo Hiểm trong phần này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong Phụ lục/hợp đồng/GCN bảo hiểm.

BÊN THỨ 3 ĐƯƠC HIỂU LÀ BÊN KHÁC NGOÀI CÔNG TRÌNH ĐANG XÂY DỰNG NHƯ:

  • Về Người: là người bất kỳ ngoài Công nhân xây dựng, giám sát thi công công trình như: Người bên cạnh công trình, người giao hàng (nếu vào công trình…)
  • Về tài sản: được hiểu là tài sản bất kỳ của bên khác như: các nhà lân cận quanh khu vực công trình, Xe ôtô, xe máy……

Phí bảo hiểm

Tùy theo Công trình xây dựng, địa điểm xây dựng…sẽ có phí phù hợp cho từng loại

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567