Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

0

Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm – NĐBH (Người mua bảo hiểm):

  • Tất cả các khoản tiền mà NĐBH có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đồi với:
    • Thương tật thân thể hoặc ốm đau bất ngờ của bất kỳ người nào;
    • Mất mát hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản

Phát sinh từ các hoạt động của NĐBH trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi giới hạn lãnh thổ nêu trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm và xảy ra theo đúng sự miêu tả trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm

  • Tất cả các chi phí kiện cáo:
    • mà bên nguyên đơn đòi được từ NĐBH;
    • Phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm

Trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm đối với mỗi khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại phát sinh từ một sự cố hoặc một loạt các sự cố có cùng một nguyên nhân sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm ghi trong GCN/Hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ sự cố nào, và tổng trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm cho mỗi thời hạn bảo hiểm ghi trong GCN/Hợp đồng bảo hiểm;

Trong trường hợp NĐBH bị chết, bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường cho đại diện NĐBH đối với các trách nhiệm pjast sinh theo các điều kiện, điều khoản và giới hạn trách nhiệm của Qui tắc bảo hiểm, với điều kiện đại diện đó của NĐBH phải chấp hành, tuân thủ đúng các điều khoản, điều kiệm, các điểm loại trừ như chính họ làm NĐBH

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

Mức trách nhiệm bảo hiểm (Số tiền bảo hiểm): Là số tiền do Người được bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận, thường là số tiền ước tính đủ để bồi thường cho một sự cố và cho cả năm bảo hiểm.

Phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567