Bảo hiểm trách nhiệm là gì?

0

Bảo hiểm trách  nhiệm:

Là hợp đồng mà Công ty bảo hiểm cam kết bồi thường cho những trách nhiệm (pháp lý)  phát sinh của Người được bảo hiểm đối với những tổn thất hay thiệt hại gây ra cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác đối với:

  • Thương tật thân thể (ốm đau, tai nạn, tử vong);
  • Tổn thất thiệt hại bất ngờ đối với tài sản;
  • Chi phí kiện tụng.

Chức năng của bảo hiểm trách nhiệm:

  • Bảo vệ quyền lợi người gây ra thiệt hại;
  • Bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại;
  • Bảo vệ quyền lợi cộng đồng.
Bạn cũng có thể thích