Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư, Công chứng viên

0

Theo Điều 40 của Luật Luật sư: Tải tài liệu Luật Luật sư tại đây:  LuatLuatsu

Điều 40. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

 1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.
 2. Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.
 3. Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư.
 4. Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí.
 5. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác.
 6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
 7. Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.
 8. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.
 9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Còn Điều 37 Luật Công chứng: Tải tài liệu Luật Công chứng tại đây: Luat Cong Chung 2014

Điều 37. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên

 1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.
 2. Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình.

Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày mua bảo hiểm hoặc kể từ ngày thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm, tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp.

 1. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên.

Người được bảo hiểm – NĐBH (Người mua bảo hiểm):

 • Các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề Công chứng được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có đủ năng lực hành nghề theo quy định cúa Pháp luật Việt Nam;
 • Bất kỳ một cá nhân nào gia nhập tổ chức của Người được bảo hiểm ( NĐBH) trong thời hạn bảo hiểm với tư cách là luật sư, Công chứng viên có đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật VN;
 • Bât kỳ người nào của NĐBH thuê để thực hiện hoặc đại diện NĐBH thực hiện các công việc chuyên môn được ghi trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm với tư cách là luật sư, Công chứng viên miễn là các công việc này cấu thành một phần thu nhập của NĐBH

Phạm vi bảo hiểm:
– Bảo hiểm sẽ bồi thường bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm ( NĐBH – mua bảo hiểm) có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán cho bất kỳ khiếu nại nào được lập lần đầu tiên chống lại NĐBH, là hậu quả trực tiếp của bất kỳ hành động bất cẩn, sai sót nào mà NĐBH mắc phải trong thời hạn được bảo hiểm  hoặc sau ngày hồi tố (nếu có) trong khi thực hiện các công việc chuyên môn được xác định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) và được thông báo cho Bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm nêu trong GCNBH;

– Các chi phí và phí tổn phát sinh nhằm bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào chống lại NĐBH liên quan tới hành động sai sót, bất cẩn của NĐBH trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm với điều kiện đã được Bảo hiểm chấp thuận trước bằng văn bản;

Mức miễn thường: Theo qui định của Công ty bảo hiểm

Phạm vi địa lý & Luật áp dụng: Việt Nam

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

Mức trách nhiệm bảo hiểm (Số tiền bảo hiểm): Là số tiền do Người được bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận, thường là số tiền ước tính đủ để bồi thường cho một sự cố và cho cả năm bảo hiểm

Phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567