Bảo hiểm trên giá trị và Bảo hiểm dưới giá trị

0

Bảo hiểm trên giá trị và Bảo hiểm dưới giá trị

 

Theo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm  số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 thì :

Bảo hiêm trên giá trị:

Điều 42. Hợpđồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

1.Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

2.Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm.

Trong thực tế, có nhiều trường hợp mua bảo hiểm trên giá trị thực tế của tài sản nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm

Ví dụ như: Doanh nghiệp A mua bảo hiểm tài sản là nhà xưởng, giá thực tế mà DN A khi Doanh nghiệp xây dựng là : 1 triệu USD, nhưng khi khai báo để mua bảo hiểm là: 2 triệu USD (Người hoặc Cty bảo hiểm không biết giá trị thực). Trong quá trình kinh doanh, DN A cố tình gây thiệt hại (mà Cty Bảo hiểm không biết) thiệt hại 100%. DN A yêu cầu Cty  bảo hiểm bồi thường theo STBH, nhằm mục đích trục  lợi bảo hiểm

Trường hợp Cty bảo hiểm biết, chỉ bồi thường theo giá trị thực tế

Bảo hiểm dưới giá trị:

Điều 43. Hợpđồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị.

1.Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

2.Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợpđồng.

Thực tế, nhiều DN, khách hàng cố tình mua thấp hợp giá trị thực của tài sản nhằm: Giảm chi phí mua bảo hiểm xuống.

Khi Doanh nghiệp bảo hiểm biết, phần thiệt thuộc về khách hàng mua bảo hiểm, khi đó bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường theo tỷ lệ

VD: DN A mua bảo hiểm tài sản cho xe Otô. Giá thực tế tại thời điểm mua bảo hiểm : 5tỷ với phí bảo hiểm phải đóng là 70triệu, nhưng khi mua bảo hiểm chỉ mua: 2,5 tỷ với phí bảo hiểm là: 35 triệu

Khi phát sinh tổn thất với chi phí là 50 triệu. Khi đó DN bảo hiểm sẽ tính theo tỷ lệ giữa STBH/giá trị thực tế (2.5 tỷ/5tỷ) = 50%

Vậy số tiền bồi thường phải trả cho chủ tài sản là: 50triệu x 50% = 25 triệu

Bạn cũng có thể thích