Ngày hồi tố (Retroactive Date) – Trong bảo hiểm trách nhiệm

0

Ngày hồi tố là thời điểm được  thoả thuận giữa Công ty bảo hiểm và Người được bảo hiểm (Người mua bảo hiểm) và được qui định cụ thể trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm).

Ngày hồi tố thường là ngày trước ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm. Với những đơn  bảo hiểm có qui định ngày hồi tố, khiếu nại được lập và được thông báo cho Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm liên quan đến tổn thất xảy ra trước ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm nhưng sau ngày hồi tố sẽ được xem xét bồi thường. Còn những khiếu nại liên quan đến tổn thấy xảy ra trước ngày bắt đầu thời hạn hồi tố sẽ không được xem xét bồi thường

Như vậy, những khiếu nại được xem xét bồi thường nếu thoả mãn các điều kiện:

  • Được lập và thông báo trong thời hạn bảo hiểm;
  • Tổn thất xảy ra sau thời điểm bắt đầu ngày hồi tối hay trong thời hạn bảo hiểm dù là quá trình khiếu nại sau đó có thể vượt quá cả thời hạn bảo hiểm
Bạn cũng có thể thích