Sự khác biệt giữa Bảo hiểm Nhân thị và Phi nhân thọ

0

Chúng ta cùng so sánh sự khác biệt giữa hai loại hình bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ theo bảng so sánh dưới đây

Loại Hình bảo hiểm 

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Phạm vi bảo hiểm

Con người

Tài sản, Con người, Trách nhiệm dân sự

Thời gian bảo hiểm

Dài hạn 5-10, 20, 50 năm hoặc suốt đời

Thường là 01 năm

Phí bảo hiểm

Đóng nhiều lần (theo tháng, quý, năm)

Đóng 1 lần

Nhân tố ảnh hưởng

Thời gian tham gia
Số tiền bảo hiểm
Tỷ lệ lãi kỹ thuật
Xác suất tử vong

Xác suất rủi ro
Số tiền bảo hiểm
Chế độ bảo hiểm

Số lần đóng phí

Phí đóng theo tháng, quý, 6 tháng hay 1 năm

Thường đóng phí một lần sau khi ký hợp đồng

Quyền lợi bảo hiểm

Chi trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp:
Chết
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Hết hạn hợp đồng

Chỉ được bồi thường tổn thất trong giới hạn hợp đồng khi có tổn thất xảy ra.

Tính chất

Vừa mang tính chất rủi ro vừa mang tính tiết kiệm.

Chỉ mang tính rủi ro.

Bạn cũng có thể thích