Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ – Bảo hiểm Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

0
  1. Cháy: Cháy là phán ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng. (khon 3, điu 4 Thông tư 220/2010/TT-BTC)
  2. Ha hon: Là cháy không kiểm soát được ngoài nguồn lửa chuyên dùng và gây thiệt hại cho tài sản và người xung quanh.
  3. Đơn vri ro: Làm nhóm tài sản tách biệt khỏi nhóm tài sản khác với khoảng cách không cho phép lửa từ nhóm này lan sang nhóm khác, tuy nhiên khoảng cách gần nhất không dưới 12 mét.
  4. Tn tht toàn bthc tế: Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hoàn toàn hoặc hư hỏng nghiêm trọng đến mức không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu.
  5. Tn tht toàn bộ ước tính: Tài sản được bảo hiểm bị phát huỷ hoặc hư hỏng đến mức nếu sửa chữa, phục hồi thì chi phí sửa chữa, phục hồi hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm.
Bạn cũng có thể thích