Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng (TNCC)

0
 1. Đối tượng bảo hiểm: Người và tài sản của bên thứ 3

Bên thứ ba được hiểu là:

 • Bến thứ nhất : Người được bảo hiểm (Người mua bảo hiểm)
 • Bên thứ hai : Công ty bảo hiểm
 • Bến thứ ba : Bất kỳ một người nào hoặc bên nào có liên quan đến sự cố thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm
 1. Người mua bảo hiểm:Người đại diện các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, văn phòng đại diện … hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 2. Phạm vi địa lý & Luật áp dụng: Trong lãnh thổ Việt nam
 3. Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
  1. Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

  a) thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào,
  b) tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản
  phát sinh từ công việc kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục ở phần “Mô tả hoạt động kinh doanh”.

  1. Toàn bộ chi phí kiện tụng

  a) mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ người khiếu nại nào,
  b) đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm,
  về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường như đã được qui định trong Đơn bảo hiểm này;

  QUI ĐỊNH rằng trách nhiệm của Bảo hiểm về các khoản phải bồi thường cho bất kỳ một hay nhiều người khiếu nại về hoặc nảy sinh từ một hay hàng loạt các sự cố là hậu quả hay được qui là do một nguồn hay một nguyên nhân gốc, sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường đã nêu trong Phụ lục đối với mỗi sự cố, và đối với tất cả các thương tật, mất mát hay thiệt hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong suốt thời hạn của hợp đồng bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm đã qui định trong Bản kê cho mỗi thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

  Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết, thì đối với trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu, Bảo hiểm sẽ bồi cho người đại diện của Người được bảo hiểm theo điều kiện và phụ thuộc vào hạn mức trách nhiệm qui định của Đơn bảo hiểm, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện và phải phụ thuộc vào sự áp dụng của điều kiện, điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm

  5. Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

  6. Mức trách nhiệm bảo hiểm (Số tiền bảo hiểm): Là số tiền do Người được bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận, thường là số tiền ước tính đủ để bồi thường cho một sự cố và cho cả năm bảo hiểm, tùy theo từng loại sản phẩm

  Phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  Hotline: 0908 266 567
  Email: kimphuthinh@gmail.com
  Skype: kimphuthinh
  Zalo: 0908266567