Danh mục

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm trách nhiệm là Hợp đồng mà Công ty Bảo hiểm cam kết bồi thường cho những trách nhiệm (pháp lý) phát sinh của Người được bảo hiểm đối với những tổn thất hay thiệt hại gây ra cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác. Nhằm
– Bảo vệ quyền lợi người gây ra thiệt hại;
– Bảo vệ quyền lợi của người thiệt hại;
– Bảo vệ quyền lợi cộng đồng