Bảo hiểm Trách nhiệm Sản Phẩm (TNSP)

0

Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các sản phẩm

có nghĩa là tất cả các loại vật dụng hoặc hàng hóa được chế tạo cho mục đích sử dụng của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc cho mục đích kinh doanh của doanhnghiệp.

Người được bảo hiểm: Các nhà sản xuất sản phẩm bán ra trên thị trường trong và ngoài nước (trừ Mỹ và Canada)

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm sẽ bồi thường thường cho Người được bảo hiểm như:

1. Các số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

a. thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào,

b. tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản

gây ra bởi hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục.

2. Toàn bộ chi phí kiện tụng

a. mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại,

b. đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh,

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong Quy tắc bảo hiểm này;

QUI ĐỊNH rằng trách nhiệm của Bảo hiểm về các khoản phải bồi thường cho bất kỳ một hay nhiều người khiếu nại về hoặc từ một hay hàng loạt các sự cố là hậu quả hay được qui là do môt nguồn hay một nguyên nhân gốc, sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường đã nêu trong Phụ lục cho mỗi sự cố, và đối với tất cả các thương tật, tổn thất hay tổn hại là hậu quả của tất cả các sự cố xảy ra trong thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm đã qui định trong Phụ lục cho mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết, thì đối với trách nhiệm mà Người được bảo hiểm gây ra, Bảo hiểm sẽ bồi thường cho người đại diện của Người được bảo hiểm theo điều kiện và phụ thuộc vào hạn mức giới hạn qui định của Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện và phải phụ thuộc vào điều kiện, loại trừ, hạn mức trách nhiệm và điều khoản của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm

Phạm vi địa lý & Luật áp dụng: Việt Nam

Mức trách nhiệm bảo hiểm (Số tiền bảo hiểm): Là số tiền do Người được bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận, thường là số tiền ước tính đủ để bồi thường cho một sự cố và cho cả năm bảo hiểm, tùy theo từng loại sản phẩm

Phí bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567