Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dịch vụ bảo vệ

0

Đối tượng áp dụng:  Các Công ty đang hành nghề dịch vụ bảo vệ

Phạm vi bảo hiểm:

 • Trách nhiệm nghề nghiệp:
  Bảo hiểm sẽ thay mặt Người được bảo hiểm thanh toán thiệt hạivà chi phí khiếu nại mà Người đượcbảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán cho các khiếu nại lần đầu tiên được thực hiện để kiện Người được bảo hiểm và được thông báo cho bên Bảo hiểm.
  Những khiếu nại này phát sinh từ bất cứ hành động cẩu thả, lỗi hay thiếu sót nào của Người được bảo hiểm trong việc thực hiện hoặc việc không thực hiện được dịch vụ chuyên nghiệp của mình
 • Trách nhiệm dân sự:

Bảo hiểm sẽ thay mặt Người được bảo hiểm thanh toán thiệt hại và chi phí khiếu nại mà Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán cho các khiếu nại lần đầu tiên được lập chống lại Người được bảo hiểm, và được thông báo cho Côngty Bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm do các tổn thương thân thể hay thiệt hại tài sản được bảo hiểm theo Qui tắc gây ra bởi một sự cố bất ngờ không lường trước được.

Tỷ lệ phí bảo hiểm:

 • Tỷ lệ phí chính : Theo qui định của Công ty bảo hiểm
 • Tỷ lệ phí phụ : 110.000đ/địa điểm được bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu mua bảo hiểm

 1. GYC mua bảo hiểm – Theo mẫu của bảo hiểm;
 2. Đăng ký KD;
 3. GCN đủ điều kiện hành nghề Dịch vụ Bảo vệ;
 4. Danh sách các địa điểm (mục tiêu) cần bảo hiểm

Hotline: 0908 266 567
Email: kimphuthinh@gmail.com
Skype: kimphuthinh
Zalo: 0908266567