Các loại hợp đồng bảo hiểm hàng hoá

0

Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá là hợp đồng trong đó Người được bảo hiểm (NĐBH) cam kết trả phí bảo hiểm và Công ty Bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho ĐBH những thiệt hại (bao gồm cả các chi phí) xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm đã cam kết.

Các loại hợp đồng bảo hiểm hàng hoá: Có 3 loại cơ bản sau

 1. Hợp đồng bảo hiểm chuyến:
  • Là hợp đồng bảo hiểm cho một chuyến cụ thể, chuyên chở từ địa điểm bảo hiểm này đến địa điểm bảo hiểm khác được ghi cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm;
  • Công ty bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về hàng hoá trong phạm vi một chuyến.
 2. Hợp đồng bảo hiểm bao:
  • Là hợp đồng Bảo hiểm cho một khối lượng hàng hoá được vận chuyển trong một thời gian nhất định (Tuỳ theo thoả thuận giữa Công ty bảo hiểm và Người mua bảo hiểm – thường là 01 năm) hoặc bảo hiểm cho một lượng hàng hoá vận chuyển nhất định (không kể đến thời gian – theo dự án)
  • Phí bảo hiểm tính cho Tổng giá trị hàng hoá vận chuyển
 3. Hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc:
  • Là hợp đồng thoả thuận trước một số địa điểm cơ bản như: Tên hàng hoá được bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, tỷ lệ phí và một số điểm liên quan khác;
  • Phí bảo hiểm tính theo thực tế phát sinh;
  • Thông báo từng chuyến để cấp bảo hiểm.
Bạn cũng có thể thích