Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 2016 của Bảo hiểm BSH và Bảo Long

0

 

(TBTCO) – Mùa đại hội cổ đông đang đến và các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đang hoàn tất báo cáo để trình đại hội cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án kinh doanh năm 2017. Theo đó, nhiều DNBH cũng lý giải về nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bảo hiểm Bảo Long lợi nhuận sau thuế giảm 22% Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cho thấy, năm 2016 tổng doanh thu bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Long đạt hơn 696 tỷ đồng (năm 2015 là 560 tỷ đồng), trong đó doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Long đạt 604,67 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015…

Tổng chi phí trong năm 2016 của Bảo hiểm Bảo Long là 680,9 tỷ đồng (năm 2015 là 539 tỷ đồng), trong đó chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 486,67 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài chính là 13,55 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý là 179,4 tỷ đồng, các chi phí khác là 1,31 tỷ đồng.

Lý giải về chi phí bán hàng và quản lý năm 2016 là 179,4 tỷ đồng, tăng 43%, Bảo hiểm Bảo Long cho rằng nguyên nhân chính là trong năm 2016 Bảo Long thành lập thêm công ty thành viên dẫn đến chi phí đầu tư cơ sở vật chất và chi phí nhân sự tăng cao.

Như vậy, mặc dù doanh thu tăng trưởng cao so với năm 2015, tuy nhiên do tổng chi phí, trong đó có chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Bảo Long năm 2016 chỉ đạt 15,26 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2015. Tương tự, lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo Long cho rằng, mặc dù kết quả tài chính không tích cực xét về giá trị tuyệt đối, tuy nhiên về bản chất việc lợi nhuận năm 2016 giảm do tăng chi phí trích lập dự phòng phí và chi phí đầu tư mở rộng mạng lưới là các yếu tố tích cực, tạo sự tích lũy cho Bảo Long phát triển trong những năm tài chính kế tiếp.

BSH tiếp thêm một năm “hụt” kế hoạch Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) cho thấy, năm 2016 BSH đạt doanh thu bảo hiểm là 480,5 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 70% kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 460,4 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2016 là 627,9 tỷ đồng), doanh thu nhận tái là20 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch đề ra.

Báo cáo cũng cho thấy, do chi phí hoạt động kinh doanh,chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác tăng cao,vì thế lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã âm hơn 33 tỷ đồng, tuy nhiên do doanh thu từ hoạt động đầu tư tăng cao đạt hơn 67,6 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế của BSH vẫn đạt 34,6 tỷ đồng (hoàn thành 101%) kế hoạch.

Lý giải nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, BSH cho rằng, hiện BSH chưa có lực lượng nhân sự mạnh và đồng bộ. Ban điều hành còn thiếu phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh; công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của Tổng công ty và các đơn vị thành viên còn yếu, vừa thiếu cơ sở, thiếu giải pháp thực hiện kế hoạch. Năng lực tham mưu của các ban trụ sở chính còn yếu, nhiều đơn vị, năng lực lãnh đạo của giám đốc còn yếu mà chưa có giải pháp thay thế, các đơn vị mới thành lập và đi vào hoạt động trong năm 2016, có 4/7 Công ty gần như đóng góp doanh thu không đáng kể. Bên cạnh đó, công ty cũng chưa phát triển và đa dạng hóa nghiệp vụ (sản phẩm mới) để bán, chưa phát triển được kênh bán và điểm bán, nên chưa tạo ra được bước đột phá; kênh bán tiềm năng chưa được phát huy; mạng lưới còn mỏng, hầu hết các đơn vị thành viên của BSH còn nhỏ, chưa bao phủ được địa bàn tại địa phương.

“BSH chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, việc tăng trưởng doanh thu vẫn là những trăn trở lớn của HĐQT và Ban điều hành. Chúng tôi nhận thấy rõ những hạn chế này để có giải pháp cho năm 2017 và các năm tới”, Ban điều hành BSH chia sẻ.Được biết, trước đó, năm 2015, tổng doanh thu bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của BSH chỉ đạt 408 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm 2015 đề ra; lợi nhuận hoạt động đầu tư đạt 43 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm 2015…/.

Bạn cũng có thể thích