Mức miễn thường có khấu trừ và Không khấu trừ

0

Miễn thường có khấu trừ:
khi giá trị tổn thất lớn hơn mức miễn thường thì bảo hiểm chỉ bồi thường cho phần vượt quá mức miễn thường mà thôi.

Số tiền bồi thường = Giá trị tổn thất – Mức khấu trừ

Mức miễn thường không khấu trừ
Khi tổn thất lớn hơn mức miễn thường thì bảo hiểm sẽ bồi thường 100% giá trị tổn thất

  • Nếu số tiền tổn thất< Mức miễn thường: NĐBH tự chịu
  • Nếu số tiền tổn thất> Mức miễn thường: Cty bảo hiểm bồi thường toàn bộ

Như vậy ngoài phí bảo hiểm, mức miễn thường cũng là tiêu chí để đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm.

Bạn cũng có thể thích