Đại lý bảo hiểm, Môi giới bảo hiểm

0

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM:

Là tổ chức, cá  nhân được Doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật và các quy định khác của Pháp luật có liên quan

Hoạt động của Đại lý :

 • Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;
 • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Thu phí bảo hiểm;
 • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Thường Đại lý  bảo hiểm đứng về phí Doanh nghiệp bảo hiểm

MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Môi giới Bảo hiểm là một tổ chức trung gian Bảo hiểm tư vấn cho khách hàng của mình (người tham gia Bảo hiểm) và thu xếp Bảo hiểm cho khách hàng đó.

Như vậy Môi giới Bảo hiểm là người trung gian giữa Doanh nghiệp Bảo hiểm với khách hàng, đại diện cho quyền lợi của khách hàng và có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, thu xếp các hợp đồng Bảo hiểm cho họ. Môi giới Bảo hiểm được khách hàng ủy quyền và hành động vì quyền lợi khách hàng. Nên Doanh nghiệp Bảo hiểm không được liên lạc trực tiếp với Khách hàng khi không có sự nhất trí của môi giới.

Về lý thuyết người môi giới sau khi nghiên cứu nhu cầu của khách hàng sẽ tìm kiếm Doanh nghiệp Bảo hiểm có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất với chi phí thấp nhất. Thực té môi giới thường lựa chọn trên thị trường một Doanh nghiệp có nhiều ưu đãi, sau đó giới thiệu cho khách hàng

Thường môi giới bảo hiểm đứng về phía khách hàng tham gia bảo hiểm

 Phân loại môi giới Bảo hiểm

Môi giới Bảo hiểm gốc: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra dàn xếp các vấn đề về Bảo hiểm giữa khách hàng và Doanh nghiệp Bảo hiểm

Có những người cần mua Bảo hiểm nhưng không biết phải mua Bảo hiểm như thế nào và mua ở đâu. Môi giới Bảo hiểm gốc làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu Bảo hiểm, sau đó đàm phán và thỏa thuận với Doanh nghiệp Bảo hiểm để có được phạm vi Bảo hiểm và phí Bảo hiểm tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

Môi giới Bảo hiểm gốc thực hiện nhiều công việc cho Doanh nghiệp Bảo hiểm và được nhận môi giới phí từ Doanh nghiệp Bảo hiểm hoặc trực tiếp từ khách hàng

Hoạt động này mang lại nhiều lợi ích:

 • Môi giới Bảo hiểm gốc tư vấn cho khách hàng về quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất, đây là lĩnh vực chuyên môn của Môi giới Bảo hiểm. Điều này tiết kiệm thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp Bảo hiểm. Đồng thời tư vấn về thủ tục khiếu nại để đảm bảo cho Khách hàng có mức bồi thường thỏa đáng.
 • Môi giới luôn thông báo cho khách hàng biết về những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về Bảo hiểm, xem xét các vụ đã bồi thường để nhận ra các hạn chế và do đó có thể giảm bớt các vụ khiếu nại trong tương lai.
 • Tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu các khoản thuế liên quan về phí Bảo hiểm.

Môi giới tái Bảo hiểmLà người hỗ trợ giúp đỡ các Doanh nghiệp Bảo hiểm gốc làm việc với các Doanh nghiệp tái Bảo hiểm trong việc Bảo hiểm cho chính Doanh nghiệp Bảo hiểm gốc.

Hầu hết các Doanh nghiệp Bảo hiểm trên thế giới đều yêu cầu môi giới tái Bảo hiểm tư vấn, giúp đỡ khi rủi ro được Bảo hiểm  quá lớn so với khả năng tài chính của họ trong việc thanh toán bồi thường tổn thất nếu rủi ro xảy ra. Đối với các rủi ro tiềm ẩn lớn, môi giới tái Bảo hiểm sẽ giúp Doanh nghiệp Bảo hiểm phân tích phạm vi rủi ro để thu xếp tái Bảo hiểm khi cần thiết.

Thông qua đây, các Doanh nghiệp Bảo hiểm sẽ có được an toàn về tài chính và có khả năng bảo vệ khách hàng lớn hơn và đem lại sự ổn định cao hơn cho Xã hội.

Hoạt động này cũng mang lại nhiều lợi ích:

 • Môi giới tái Bảo hiểm thay mặt Doanh nghiệp Bảo hiểm tiếp cận với nhiều Doanh nghiệp tái Bảo hiểm. Do có sự cạnh tranh của các Doanh nghiệp tái Bảo hiểm, giá Bảo hiểm dành cho các Doanh nghiệp Bảo hiểm gốc được giảm nên tiết kiệm được ngoại tệ và tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp Bảo hiểm
 • Các Doanh nghiệp Bảo hiểm gốc sẽ nhận được khối lượng dịch vụ lớn hơn, do đó khách hàng sẽ được đảm bảo tài chính tốt hơn
 • Môi giới tái Bảo hiểm hỗ trợ các Doanh nghiệp Bảo hiểm gốc lập kế hoạch đối phó với những tổn thất mang tính thảm họa như bão, lốc, động đất… xảy ra hàng năm

Nhiệm vụ của Môi giới Bảo hiểm:

Vận động tuyên truyền và khai thác dịch vụ Bảo hiểm. Xác định, phân tích và thẩm định các rủi ro khác nhau; thu thập thông tin cần thiết và thỏa thuận các điều kiện và các điều khoản Bảo hiểm với các Doanh nghiệp Bảo hiểm.

Hướng dẫn người tham gia Bảo hiểm ký kết hợp đồng mới hoặc thay đổi hợp đồng Bảo hiểm cũ. Tiến hành các dịch vụ quản lý rủi ro gồm:

 • Xác định và thẩm định khu vực rủi ro
 • Tư vấn về các biện pháp thích hợp để giảm nhẹ rủi ro
 • Lập các chương trình quản lý rủi ro
 • Giúp lập kế hoạch chống thiên tai, tổn thất

Nếu được Doanh nghiệp Bảo hiểm ủy quyền, Môi giới Bảo hiểm phải thu phí Bảo hiểm của khách hàng, sau đó thanh toán số phí Bảo hiểm đó cho Doanh nghiệp Bảo hiểm theo thời gian đã thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận về thời gian thanh toán, Môi giới Bảo hiểm phải thanh toán số phí Bảo hiểm cho Doanh nghiệp Bảo hiểm trong thời gian sớm nhất, thường không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được phí Bảo hiểm.

Khi tổn thất xảy ra, Môi giới Bảo hiểm giúp người tham gia Bảo hiểm làm thủ tục đòi Doanh nghiệp Bảo hiểm chi trả bồi thường. Nếu Doanh nghiệp Bảo hiểm ủy quyền cho môi giới Bảo hiểm trả tiền Bảo hiểm thì môi giới Bảo hiểm phải thanh toán số tiền đó cho người được Bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng.

Bạn cũng có thể thích