Luật kinh doanh bảo hiểm

0

Luật kinh doanh bảo hiểm được áp dụng theo:
– Số: 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội Nước CHXHCN VN có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/04/2001.
– Số : 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước CHXHCN VN có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2011 – Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung

 

Chi tiết Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung tại đây

Bạn cũng có thể thích